Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 17/04.07.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Έκτασης 60 στρεμμάτων KEΔΑ/ Τυμπακίου

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ.17/04.07.2017 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 60 στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου, για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ακόμη πέντε (5) έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.