Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 74/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: Ψ8ΙΠ6-ΘΧΦ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε και εξήντα ενός λεπτών (€67.695,61), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ8ΙΠ6-ΘΧΦ