Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 79/2017 του 251ΓΝΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Διασύνδεσης και Υποστήριξης Λογισμικών Medico & SAP και Υποστήριξης Λογισμικού Πληροφοριακού Συστήματος HIS – ΑΔΑ: ΨΕΘΝ6-8ΚΟ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια υπηρεσιών Διασύνδεσης και Υποστήριξης Λογισμικών Medico & SAP και Υποστήριξης Λογισμικού Πληροφοριακού Συστήματος HIS για την Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ/ΚΜΗ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΘΝ6-8ΚΟ