Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ.28/17 για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ:6ΕΧΑ6-Ι73

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ,  με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ έτους 2017-2018.