Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 75/17 του 251 ΓΝΑ, για την Συντήρηση Είκοσι Τριών (23) Ανελκυστήρων – ΑΔΑ: Ω60Χ6-Κ9Β

To 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την τη συντήρηση είκοσι τριών (23) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω60Χ6-Κ9Β