Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/17 της 116ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Μέσων Εδάφους – ΑΔΑ: ΩΧΥ46-2Κ0

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό Δ.08/17 ενός σταδίου, µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιµή, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Μέσων Εδάφους προς κάλυψη αναγκών 116ΠΜ, 117ΠΜ, 120ΠΕΑ, 124ΠΒΕ και Α/Απ Ακτίου.