Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμ. Δ.09/17 της 117ΠΜ, για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΨΒ8Α6-Ο7Π

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.