Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως του κτηρίου επί της οδού Ξάνθου 3 Αθήνα Ακινήτου, ιδιοκτησίας Τ.Α.Α – ΑΔΑ:ΨΥΜΓ6-7ΟΩ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως του κτηρίου επί της οδού Ξάνθου 3 Αθήνα Ακινήτου, ιδιοκτησίας Τ.Α.Α.