Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμ. Δ.10/17 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: 6ΡΛ56-ΛΡΦ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Ηλείας, για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δυο και ογδόντα εννέα λεπτών (36.352,89€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.