Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, για την για την Προμήθεια Υπαίθριου Υποσταθμού Μέσης Τάσης 630 ΚVA – ΑΔΑ: 9ΤΨ86-1Υ2

Το ΚΕΔΑ Σκοτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την Προμήθεια Υπαίθριου Υποσταθμού Μέσης Τάσης 630 ΚVA σε προσφυγική δομή Κ. Μηλιάς (13ο χλμ. Κατερίνης – Ελασσόνας).

3. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων (37.200,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη .

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΤΨ86-1Υ2