Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 52/17 για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού (O/N: 173128) – ΑΔΑ: ΩΨΗΠ6-ΗΗ4

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 52/17 για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού (O/N: 173128).