Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 για την Προμήθεια Υλικών Εκτέλεσης 12Ετούς Επιθεώρησης από το ΚΕΑ Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N: 173065) – ΑΔΑ: Ω4Υ56-8ΧΡ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 για την Προμήθεια Υλικών Εκτέλεσης 12Ετούς Επιθεώρησης από το ΚΕΑ Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N: 173065).