Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 55/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτημάτων «HOIST HANGER ASSY» Ε/Π AB-205 (O/N: 173095) – ΑΔΑ: 6Ο6Δ6-ΨΥΝ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 55/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτημάτων «HOIST HANGER ASSY» Ε/Π AB-205 (O/N: 173095).