Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/17 για την Προμήθεια Υλικού ΛΟΖ Σωληνώσεων Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N: 173094) – ΑΔΑ: ΨΡΘ56-0ΣΙ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/17 για την Προμήθεια Υλικού ΛΟΖ Σωληνώσεων Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N: 173094).