Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ G.V και EMBRAER (O/N: 173099-173138) – ΑΔΑ: Ψ1ΒΨ6-Ρ9Μ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ G.V και EMBRAER (O/N: 173099-173138).