Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 8/17 της 114ΠΜ, για την Προµήθεια ελαιολιπαντικών κοινής χρήσης Μονάδων ΠΑ – ΑΔΑ : ΩΞΔΔ6-ΜΕ2

Η 114 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη
αναγκών προµήθειας ελαιολοπαντικών κοινής χρήσης Μονάδων Π.Α.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας θέµατος ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (46.324,54€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΔΔ6-ΜΕ2