Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 12/17 της115ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων για τις ανάγκες των οχημάτων – ΑΔΑ: 7Δ516-1Μ4

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων της Π.Α.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%) και Φ.Π.Α.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Δ516-1Μ4