Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 – ΑΔΑ: 7ΙΛΚ6-ΖΓΜ

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 1-10-2017 έως 30-9-2018.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΛΚ6-ΖΓΜ