Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 04/2017 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων προς Κάλυψη Αναγκών Μ.ΓΕΑ–ΥΠΗΔ – ΑΔΑ: Ω3066-5ΙΠ

Η Μ.ΓΕΑ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων προς Κάλυψη Αναγκών Μ.ΓΕΑ – ΥΠΗΔ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (20.680,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3066-5ΙΠ