Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 05/2017 της Μ.ΓΕΑ, για την προμήθεια μελανιών-toner προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων – ΑΔΑ: ΩΖ7Ζ6-ΛΥΗ

Η Μ.ΓΕΑ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια μελανιών-toner προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στις είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και δέκα λεπτά (23.159,10€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.

Ημερομηνία Διενέργειας: 24 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικού της Μ.ΓΕΑ.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 21 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ στη Γραμματεία της Μ.ΓΕΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖ7Ζ6-ΛΥΗ