Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), Κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, στη ΣΙ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 – ΑΔΑ: ΩΕΙ76-ΤΜ4

Προκήρυξη πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ/ΕΕ), ανά Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΙ76-ΤΜ4

Αίτηση Υποψηφιότητας