ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 09/17 ΤΗΣ 116ΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ -ΑΔΑ:ΩΓΠΛ6-0ΑΟ

Η 116ΠΜ προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117
του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης
τιμής ανά είδος για την προμήθειας ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους προς κάλυψη
αναγκών 116ΠΜ, 117ΠΜ, 120 ΠΕΑ, 124 ΠΒΕ και Α/Απ Ακτίου.