Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20/31.07.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20/31.07.2017 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση  των παρακάτω εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας :
α. Έκταση Α’, συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ., και
β. Έκταση Β’, συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ.
γ. ‘Ολων των χώρων εντός του άνω Αεροδρομίου (Α/Δ) (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην, όμως, αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από το Μ.Τ.Α. σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 20/31-7- 17 Διακήρυξης του ΜΤΑ, που αφορά στην διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ελευθέρων Χώρων Α/Δ Αμυγδαλεώνα, διευκρινίζεται ότι στις προς εκμίσθωση εκτάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υφιστάμενα κτίρια που αναφέρονται ως ΟΣΕΑΑΥ.