Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 24/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ : ΩΨΝ76-353

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια  ενός (1) Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  180.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή  223.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.