Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/17 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ) – ΑΔΑ : Ω9016-ΩΤΑ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 28/17 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ» για τις 20 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ.