Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 44/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Κλινών Νοσηλείας προς Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΓΔΡ6-ΛΕΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια κλινών νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIEMENS A.E. [κατ’ άρθρο 324 N.4072/12 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-4-12) και ΥΠ.ΟΙΚ 07085ΕΞ2012/22 Αυγ 12 (ΦΕΚ τ.Α’164/27-8-12)], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 434.350,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 538.594,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.