Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 48/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Αξονικού Τομογράφου 256 Τομών προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ω2Ρ46-215

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια ενός (1) Αξονικού Τομογράφου 256 τομών προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ στο πλαίσιο συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIEMENS A.E. [κατ’ άρθρο 324 N.4072/12 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-4-12) και ΥΠ.ΟΙΚ 07085ΕΞ2012/22 Αυγ 12 (ΦΕΚ τ.Α’164/27-8-12)], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 1.488.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.