Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 83/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Μηχανήματος Μέτρησης Ενδοθηλιακών Κυττάρων για τις Ανάγκες της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ -ΑΔΑ:7ΧΜΒ6-ΙΚΤ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΧΜΒ6-ΙΚΤ

Διακήρυξη