∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού υπ ’ αριθμ. 9/17 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Τριών (3) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) – ΑΔΑ: ΨΦΨ06-4ΥΛ

Η 114 ΠΜ προκηρρύσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές (τιμές σε ευρώ) σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την κάλυψη αναγκών προμήθειας τριών (3) συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) προς υποστήριξη του RADAR  MPDR-90(ένα ανά  Μονάδα)  της 1ης ΜΣΕΠ (∆ιδυμότειχο), του 3ου ΣΑ (Μυτιλήνη) και του 4ου ΣΑ (Σάμος) .