Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 38/17 της ΥΠ/ΠΑ ( Επισκευή Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού ΛΟΛ, NSN:5841145022804, P/N:5231-200-111 ή 704Α45-5760-021, DOPPLER RADAR, S/N : 385, Ε/Π SUPER PUMA) – ΑΔΑ : 7Λ8Μ6-ΨΔ9

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 38/17 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την « Επισκευή Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού ΛΟΛ, NSN:5841145022804, P/N:5231-200-111 ή 704Α45-5760-021, DOPPLER RADAR, S/N : 385, Ε/Π SUPER PUMA» για τις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.