Ανακοίνωση διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας ΜΤΑ επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α

Ανακοίνωση για διαπραγματεύσεις

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ θα προχωρήσει στη διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση ακινήτων, επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014.