Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.11/17) της 117 ΠΜ για την Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου και τη Μίσθωση Δεξαμενών Αποθήκευσης Αυτού προς Κάλυψη Αναγκών Α/Φ Μονάδος- ΑΔΑ: ΩΝΨΥ6-ΓΛΨ

Η 117 ΠΜ καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμή, για την προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου και τη μίσθωση δεξαμενών αποθήκευσης αυτού προς κάλυψη αναγκών Α/Φ της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΨΥ6-ΓΛΨ