Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 17/17 για την Προμήθεια επ’ανταλλαγής Ενός (1) Επεμβατικού Γαστροσκοπίου του Γαστρεντερολογικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:68ΕΡ6-ΧΘΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια του μηχανήματος θέματος επ΄ ανταλλαγή του παλιού, τύπου Olympus GIF Type 1TQ16 (SN:2500472) προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:68ΕΡ6-ΧΘΑ

Διακήρυξη