Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 26/17 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ανοξείδωτου Εναλλάκτη Θερμότητας του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΒΜ26-ΩΕΝ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΒΜ26-ΩΕΝ

Διακήρυξη