Ματαίωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 18/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 28/17 για την Ανακατασκευή Περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:62ΝΗ6-49Γ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος δαπάνης για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:62ΝΗ6-49Γ

Διακήρυξη