Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 31/17 για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά Επτά (7) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS B.BRAUN της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:71ΡΜ6-ΝΞΣ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά επτά (7) μηχανημάτων DIALOG PLUS B.BRAUN της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:71ΡΜ6-ΝΞΣ

Διακήρυξη