Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού Έτους 2017

1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν έκδοσης της ΥΑ Φ.330/76/501906/Σ.3403 (ΦΕΚ Β’ 2293/6 Ιουλ 2017), προκηρύσσεται το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του Παραρτήματος «Α».

2. Τα τυπικά προσόντα επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική ΥΑ είναι:

α. Ο κατεχόμενος βαθμός, όπως καθορίζεται για κάθε εκπαίδευση.

β. Η κατ’ εκλογή προαγωγή σε όσους βαθμούς αυτή προβλέπεται.

γ. Η βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα κατά την τελευταία πενταετία.

δ. Η γνώση της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που προβλέπεται από την προκήρυξη του ΑΕΙ που διοργανώνει το εκάστοτε μεταπτυχιακό.

3. Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της σχετικής ΥΑ και συγκεκριμένα:

α. Για τα μεταπτυχιακά με Α/Α 4 και 5 του Παραρτήματος «Α»  από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατόπιν γραπτών εξετάσεων που θα διοργανώσουν.

β. Για τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά του Παραρτήματος «Α» θα πραγματοποιηθεί με βάση την απόλυτη σειρά επιτυχίας, η οποία θα προκύψει από τη διαδικασία μοριοδότησης.

4. Οδηγίες για την συμμετοχή των στελεχών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, παρατίθενται στο Παράρτημα «Β».

5. Μετά την ανάρτηση των Παραρτημάτων του παρόντος στην ιστοσελίδα της ΠΑ και στην σελίδα του MIS, θα ακολουθήσει νεότερη διαταγή με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού της ΠΑ για το πρόγραμμα θέματος.

6. Χειριστής θέματος: Επγος (ΜΑ) Μιχάλης Τσεντσερής (Τηλ. 2232).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού Έτους 2017

«Β» Μεταπτυχιακές Σπουδές Εσωτερικού Έτους 2017