∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆ .10/17) για τον Υδροστατικό Έλεγχο-Αναγόμωση Φιαλών Αυτόματου Συστήματος Κατάσβεσης (FM200) του 1ου ΑΚΕ – ΑΔΑ:ΩΠ256-9ΞΤ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ( η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για τον υδροστατικό έλεγχο και την αναγόμωση φιαλών αυτόματου συστήματος κατάσβεσης (FM200).