∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού υπ ’ αριθμ. 10/17 της 114 ΠΜ για την Προμήθεια Οχτώ (8) Ηλιακών Θερμοσιφώνων προς κάλυψη αναγκών ΚΕ∆Α / Χαλκουτσίου-ΑΔΑ: 94ΤΩ6-ΦΦΧ

Η 114 ΠΜ προκυρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές (τιμές σε ευρώ) σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την προμήθεια οχτώ (8) θερμοσιφώνων προς κάλυψη αναγκών του ΚΕ∆Α /Χαλκουτσίου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 94ΤΩ6-ΦΦΧ