∆ιακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισμού ( ∆ .11/17) για την Κοπή-Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου Α / ∆ Λάρισας-AΔΑ:60646-Β9Α

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές στα Γραφεία του Τμ. Προμηθειών της ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης 1.693 στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/∆ Λάρισας.