∆ιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμ. ∆ . 11/17 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Κλιματιστικής Μονάδας του Flight Simulator – ΑΔΑ: ΩΥΥ16-Ε9Μ

Η 114ΠΜ προκυρρήσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές (σε ευρώ) σε  ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ . 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την προμήθεια μίας (1) κλιματιστικής μονάδας προς κάλυψη αναγκών του flight simulator της Πτέρυγας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΥ16-Ε9Μ