∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού ( ∆.12/17) για την Συντήρηση–Επισκευή ∆εξαμενής Καυσίμου της 3 ης ∆ΑΚΑ /1 ου ΛΑΚ- ΑΔΑ:ΨΣΘΒ6-Δ3Η

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης –επισκευής δεξαμενής καυσίμου Νο5 με JP-8
της 3ης ∆ΑΚΑ/1ου ΛΑΚ.