∆ιακήρυξη υπ’ αριθμ Δ-12/17 Συνοπτικού Διαγωνισμού της 114ΠΜ για την Προμήθεια Πλήρη Σετ Στολών-ΑΔΑ: 6Ρ7Ο6-ΨΗΒ

H 114ΠΜ προκυρρήσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές (σε ευρώ) σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την προμήθεια σαράντα δύο (42) πλήρη σετ στολών πυροσβεστών.

Αναρτήθημε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ρ7Ο6-ΨΗΒ