Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων» του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 7ΤΜ06-9ΥΡ

Η ΥΠ/ΠΑ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού ΔΕ.10/15, με  σκοπό  τη  σύναψη  συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με αντικείμενο την προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων» προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.