Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού Δ.32/17 για την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)] – ΑΔΑ: Ω5ΠΛ6-ΥΣΗ

Η ΥΠ/ΠΑ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω  της πλατφόρμας

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,

για την ανάδειξη αναδόχου για  τη  διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

(ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα  Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)].