Διακήρυξη ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης Δ.35/17 για την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ: ΩΝΩΗ6-ΥΣΔ

Η ΥΠ/ΠΑ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής  διαπραγμάτευσης μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού ΔΕ. 9/15, με  σκοπό  τη  σύναψη  συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με αντικείμενο την προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων» του 251 ΓΝΑ.