ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ Δ. 4/17 ΤΗΣ 135ΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΠΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ – ΑΔΑ : ΩΜ0Φ6-Δ10

Η 135ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια Ακρόποδων μετά Τοποθέτησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΜ0Φ6-Δ10