Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 55/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) – ΑΔΑ : Ω6ΠΓ6-2ΑΟ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς κάλυψη αντίστοιχων ετήσιων επιχειρησιακών απαιτήσεων της Π.Α, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 990.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ και  2.500.000 λίτρων.