Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 86 /17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251 ΓΝΑ – Εξεταστικά Γάντια Νιτριλίου (small – medium – large)-ΑΔΑ:ΩΜ3Υ6-Δ2Ι

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΜ3Υ6-Δ2Ι

Διακήρυξη