Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 93 /1 7 για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου τύπου Siemens Magnetom Symphony 1.5 Tesla του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΛΥΡ6-Ι5Δ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση εργασιών αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΛΥΡ6-Ι5Δ

Διακήρυξη